Rederij Doeksen

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Proclaimer

Dit is de officiële website van Rederij Doeksen. Rederij Doeksen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt hiervoor het adres info@rederij-doeksen.nl gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank! Aan wijzigigingen of onjuiste informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen.

 

Aansprakelijkheid

Tijdens het verblijf op het emplacement alsmede op het vervoer van zaken en personen zijn van toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter Griffie van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Veerboot- en Beurtvaart Condities, laatste versie. Een afschrift van deze condities kunt u desgewenst opvragen bij onze kantoren op Terschelling en in Harlingen. Dienstregelingen van Rederij Doeksen kunnen te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid, ingekrompen of gewijzigd. Typefouten voorbehouden.