Update maatregelen Rederij Doeksen als gevolg van coronavirus

* Laatste update woensdag 1 april 2020, 14.30 uur *

(English text below)

 

In aansluiting op de mededelingen van het kabinet op dinsdag 31 maart j.l., verlengt Rederij Doeksen ongewijzigd alle eerder genomen maatregelen n.a.v. de coronacrisis tot en met 28 april.

 

We nemen een serie van maatregelen, waarmee we inspelen op de gevolgen van het coronavirus. Belangrijkste uitgangspunt is dat we de gezondheid van onze medewerkers, passagiers en andere betrokkenen voorop stellen. We volgen hierbij al vanaf het begin de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

 

Door het drastisch teruglopen van het aantal passagiers van en naar de eilanden Terschelling en Vlieland hebben we moeten besluiten de dienstregeling te beperken tot twee retourafvaarten per dag. Deze aangepaste dienstregeling is ingegaan op zaterdag 21 maart 2020 en wordt ongewijzigd voortgezet tot en met 28 april.

 

Met het betrokken ministerie hebben we intensief overleg over noodzakelijke steun, zodat de continuïteit van de veerdienst kan worden gewaarborgd. Dit in aanvulling op de algemene noodmaatregelen van de overheid, die er voor moeten zorgen dat bedrijven hun verplichtingen aan medewerkers, klanten en leveranciers kunnen blijven voldoen.

 

We nemen nu enkele kortetermijnmaatregelen, die bedoeld zijn om de continuïteit van de veerdienst en de ondersteuning van onze medewerkers prioriteit te geven. We vragen daarvoor begrip van onze gasten en leveranciers. We zetten ons tot het uiterste in om de belangen van alle betrokkenen te waarborgen.

 

We houden u via deze pagina en via onze sociale media op de hoogte, wanneer er aanvullende relevante informatie is.


Beperkte basisdienstregeling tot en met 28 april

Terschelling

Maandag tot en met zaterdag

Terschelling – Harlingen  07.15 uur, 16.30 uur

Harlingen – Terschelling  09.45 uur, 19.00 uur

 

Zon- en feestdagen

Terschelling – Harlingen  10.30 uur, 16.30 uur

Harlingen – Terschelling  13.00 uur, 19.00 uur

 

Vlieland

Maandag tot en met zaterdag

Vlieland – Harlingen  06.55 uur, 15.45 uur

Harlingen – Vlieland  09.00 uur, 18.00 uur

 

Zon- en feestdagen

Vlieland – Harlingen  09.45 uur, 15.45 uur

Harlingen – Vlieland  12.00 uur, 18.00 uur

 

Deze afvaarten worden uitgevoerd door de autoveerboten. Alle afvaarten van de sneldiensten en de waddentaxi vervallen per 21 maart. 

 

Capaciteit schepen teruggebracht tot een derde

De maximale grens van 100 personen geldt nog niet voor vervoersbedrijven. Desondanks hebben we besloten om de capaciteit van alle veerschepen terug te brengen tot slechts een derde van de normale capaciteit. Zo kunnen passagiers op de door het RIVM geadviseerde afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar plaatsnemen. We vragen passagiers daarom dringend gespreid plaats te nemen aan boord en in de wachtruimtes.

 

Kosteloos wijzigen van uw reis

Passagiers die al een boeking hebben gemaakt, kunnen deze kosteloos wijzigen. Dat betekent dat zij die boeking op een door hen zelf te bepalen moment in 2020 kunnen gebruiken. De dienstregeling voor 2021 is nog niet bekend. Hierdoor is het pas vanaf half november mogelijk om uw boeking naar een door u gewenste datum in 2021 te wijzigen. Wijzig dus eerst uw boeking naar een later moment in 2020. Eventueel kunt u aan het einde van het jaar uw boeking nogmaals wijzigen naar een door u gewenste datum in 2021, maar let op dat uw boeking niet verloopt. Log in via Mijn Rederij Doeksen en wijzig snel en eenvoudig uw ticket.

Meer informatie hierover.

 

De hieronder gepubliceerde uitgebreide hygiëne-instructies en maatregelen zijn van kracht, voor zowel passagiers als medewerkers, ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Maatregelen

(English text below)

Hygiënemaatregelen

 • Blijf bij gezondheidsklachten (koorts, verkoudheids- of luchtwegklachten) thuis tot u 24 uur klachtenvrij bent;
 • Was uw handen regelmatig en grondig met zeep;
 • Gebruik papieren handdoekjes om uw handen af te drogen;
 • Gebruik regelmatig desinfecterende gel;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Houd gepaste afstand tot anderen;
 • Schud geen handen;
 • Neem aan boord en in de veerterminals gespreid van elkaar plaats. De capaciteit van alle schepen is teruggebracht tot een derde van de normale capaciteit, zodat passagiers op 1,5 meter van elkaar kunnen plaatsnemen.


Fysiek contact zoveel mogelijk vermijden

 • Contant geld wordt niet geaccepteerd. Wij vragen onze passagiers te betalen met pin;
 • De vingerscans bij de toegangscontrole staan allemaal uit. Houd uw ticket, pas of telefoon zelf voor de scanner bij de ticketcontrole. Onze medewerkers nemen deze niet aan. Ook ander hand-tot-handcontact wordt vermeden;
 • Onze medewerkers bewaren zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot de gasten;
 • Bij de ticketcontrole en de toegang tot het schip staan minder medewerkers dan u gewend bent.

 

Horecapunten aan boord en in terminal gesloten

Met ingang van zondag 15 maart 18.00 uur zijn alle horecagelegenheden gesloten. Dit geldt ook voor Grand Café Promenade en de horecafaciliteiten aan boord van onze veerdiensten. Aan boord van ms Friesland en ms Midsland is gratis koffie en thee verkrijgbaar. Gasten dienen dit zelf te pakken. Wij vragen u uw eigen eten en drinken mee te nemen voor de overtocht.


Extra schoonmaken

Aan boord, in de kantoren en in de terminals wordt extra schoongemaakt. De zeepvoorraad wordt goed in de gaten gehouden en alle locaties zijn voorzien van papieren handdoekjes.


Winkel Parlevinker

Winkel de Parlevinker in de terminal in Harlingen is voorlopig uitsluitend geopend voor passagiers en zal beperkte openingstijden hanteren. Passagiers kunnen er terecht voor flesjes drinken, verpakte koeken, snoep, etc. De aangepaste openingstijden zijn:

 

Maandag t/m zaterdag

8.00 tot 10.00 uur

17.00 tot 19.00 uur

 

Zon- en feestdagen

11.00 tot 13.00 uur

17.00 tot 19.00 uur

 

Toegankelijkheid terminals

I.v.m. de coronacrisis zijn onze terminals tijdelijk uitsluitend toegankelijk voor passagiers van de veerdienst. Ook worden er minder passagiers dan gebruikelijk toegelaten in de hal, zodat reizigers voldoende afstand kunnen nemen van elkaar. Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op, alstublieft.

 

Tot wanneer gelden de genoemde maatregelen?

De maatregelen die we tot nu toe hebben genomen, gelden in elk geval tot en met 28 april. Mocht het kabinet in de komende weken nieuwe besluiten nemen over het al dan niet verlengen of aanpassen van de genomen maatregelen, communiceren we via deze pagina wat dat betekent voor onze dienstregeling en dienstverlening.

 

Meer informatie

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!

Measures

*** English ***

* Last update Wednesday 1st of April 2020, 14.30h *

 

Update measures Rederij Doeksen as a result of coronavirus

 

In line with the announcements of the Dutch Government taken on Tuesday 31th of March, Rederij Doeksen will unchanged extend all previously taken measures due to the coronacrisis until 28th of April.

 

We are taking a series of measures to respond to the consequences of the corona virus. The most important principle is that we put the health of our employees, passengers and other stakeholders first. We have been following the guidelines of RIVM and the government from the start.

 

Due to a drastic decrease in the number of passengers to and from the islands of Terschelling and Vlieland, we have had to decide to limit the timetable to two return trips per day. This adjusted timetable took effect on Saturday March 21, 2020 and will continue unchanged until Tuesday 28th of April. 

 

We have intensive consultation with the ministry about the necessary support, so that the continuity of the ferry service can be guaranteed. This is in addition to the general emergency measures of the government, which must ensure that companies can continue to meet their obligations to employees, customers and suppliers.

 

We are now taking some short-term measures, which are intended to prioritize the continuity of the ferry service and the support of our employees. We ask for understanding from our guests and suppliers. We are committed to insure the interests of all concerned.

 

We will keep you informed through this page and through our social media when there is additional relevant information.

 

Limited timetable untill Tuesday 28th of April

 

Terschelling

Monday to Saturday

Terschelling – Harlingen  07.15h, 16.30h

Harlingen – Terschelling  09.45h, 19.00h

 

Sunday and on public holidays

Terschelling – Harlingen 10.30h, 16.30h

Harlingen – Terschelling  13.00h, 19.00h

 

Vlieland

Monday to Saturday

Vlieland – Harlingen  06.55h, 15.45h

Harlingen – Vlieland  09.00h, 18.00h

 

Sunday and on public holidays

Vlieland – Harlingen 09.45h, 15.45h

Harlingen – Vlieland  12.00h, 18.00h

 

These crossings will be sailed with slow ferries. All departures of the fast ferries and the watertaxi are cancelled as per 21th of March.

 

Capacity ships reduced to one third

The set maximum of 100 persons in a particular room or space doesn’t apply on the ferry services. However we have decided to reduce the capacity on all slow and fast ferries to one third of the normal capacity. This enables passengers to hold the advised distance of minimal 1,5 meters to others. We therefore urgently ask passengers to spread out on board and in the terminals.

 

Alterations free of charge

Passengers who have already made a booking can change it free of charge. This means that they can use that booking at a time to be determined by themselves. More information

 

The following hygiene instructions and measures remain in effect, for both passengers and employees, to prevent the further spread of the coronavirus.

 

Hygiene measures

 • If you have fever, cough or respiratory complaints stay at home until you are free from complaints for 24 hours;
 • Wash your hands thoroughly and regularly with soap;
 • Use paper towels to wipe your hands;
 • Use disinfectant gel regularly;
 • Cover your mouth and nose with your bent elbow when you cough or sneeze;
 • Maintain social distancing;
 • Do not shake hands;
 • We follow the guideline from the National Institute for Public Health and the Environment to keep a minimal distance to each other of 1,5 meters. Please spread out on board and at the terminals. The maximum number of passengers we allow on our ships have been reduced to one third of the normal capacity to ensure the minimum space of 1,5 meters.


Our employees avoid social contact in the workplace as much as possible

 • We currently do not accept cash. We ask our guests to pay by debit or credit card;
 • We ask you to hold your ticket yourself when scanning it at the gate. Our employees will no longer take the ticket from you;
 • At the check in gates and at the entrance of the ships there will be fewer employees to welcome you then normal;
 • Our employees will keep, as far as possible, a meter and a half away from the guests.

 

Catering facilities on board and restaurant in Harlingen closed

As of Sunday evening 6pm on the 15th of March, all catering establishments must close their doors. This also applies to our restaurant Grand Café Promenade and the catering facilities on board our slow ferries. We provide free coffee and tea on board mv Friesland and mv Midsland. Guests must take this themselves. Please make sure that you bring your own food and drinks for the journey.

 

Extra cleaning

On board, at the offices and in the terminal buildings there will be extra cleaning. Soap and paper towels are provided.


Convenience store terminal Harlingen

Our convenience store the Parlevinker at the terminal in Harlingen is currently only open to passengers and will have limited opening hours. At the store you will find a variety of bottled drinks, packaged cakes, candy etc. The adjusted opening hours are:

 

Monday to Saturday

08.00 - 10.00h

17.00 - 19.00h 

 

Sunday and on public holidays

11.00 - 13.00h

17.00 - 19.00h

 

Accessibility terminals

Due to the corona crisis, our terminals are temporarily only accessible to ferry passengers. Fewer passengers than usual are also allowed in the hall, so that travelers can distance themselves sufficiently. Please follow the instructions of our employees.

 

Until when do the measures mentioned apply?

The measures we have taken so far, apply until the 28th of April April. If new or altered measures are issued by the Dutch Government these coming weeks, we will communicate the possible consequences for our timetable and services on this page.

 

More information

Check the webiste of the National Institute for Public Health and the Environment.

 

Thank you for your cooperation and understanding.